Oznamování protiprávního jednání

Oznamování protiprávního jednání
United Polymers, s.r.o. přijímá oznámení fyzických osob obsahující informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro United Polymers, s.r.o a které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, a to podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů („Oznámení“ a „Zákon“).
Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému United Polymers, s.r.o nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Oznámení může být v United Polymers, s.r.o. učiněno osobně, písemně – v listinné podobě nebo elektronicky (e-mailem) - nebo telefonicky

Písemně

a) elektronicky na e-mailové adrese: tkozak@united-polymers.cz
b) v listinné podobě na adresu:
United Polymers, s.r.o
Ing. Tomáš Kozák
Tovární 605
751 03 Hranice
s označením obálky „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

Ústně
a) telefonicky na telefonním čísle 581 699 523, nebo 723 207 013 v době Po – Pá, od 10:00 do 14:00 hod.
b) na žádost oznamovatele i osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou v sídle společnosti.
Příslušnou osobou, která přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost Oznámení, je Ing. Tomáš Kozák.
United Polymers, s.r.o. vylučuje přijímání Oznámení od osoby, která pro United Polymers, s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, tj. které pro United Polymers, s.r.o. nevykonávají závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž. Oznámení musí obsahovat jméno a příjmení oznamovatele, datum narození (tj. totožnost oznamovatele), jinak s k podanému oznámení nepřihlíží. Anonymní oznámení zaměstnavatel zaeviduje, ale dále se jím nezabývá až do okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo.
Oznamovatel si musí být vědom své odpovědnosti za vědomě nepravdivé oznámení, včetně trestněprávní odpovědnosti zejména pro trestné činy pomluvy dle ustanovení § 184 trestního zákoníku a/nebo křivého obvinění dle ustanovení § 345 trestního zákoníku, při činění oznámení. Oznámení nesmí být zneužito s úmyslem poškodit jiné osoby. Ochrana oznamovatelů se nevztahuje na vědomě nepravdivá oznámení a na jednání, které má za cíl zneužít interní oznamovací systém v neprospěch Společnosti nebo jejích zaměstnanců.